This is My Earth – לבית ספר יסודי
<< Back to For Educators
Elementary school

הקדמה

מטרת השיעור- הכרת טיים ולימוד מושגים אקולוגיים נבחרים.

Download program
icon
icon
Time

16-hour activity

Syllabus

icon

 

 

 

 

 

 

 

הקדמה

 

בתהליך הלמידה התלמידים ירכשו מושגים רבים בתחום האקולוגיה והגיאוגרפיה ויביאו

אותם לידי ביטוי בהחלטות שיתבקשו לקבל.

חוברת זו נבנתה ברוח הלמידה הפעילה ולכן בכל מערך שיעור משולב משחק/פעילות

שמטרתה להעביר את הנקודה המרכזית בשיעור וללמד על המושג המרכזי באותו שיעור.

biodiversity

בתהליך יצירת חוברת זו מטרתנו היתה להנגיש מידע על אתרים המוגדרים

hotspots ברחבי העולם ולהעביר מידע על חשיבותם לציבור התלמידים.

 בחוברת זו משימת חקר אותה התלמידים יתבקשו לבצע בקבוצות. מטרתה, ליצור שיח כיתתי על תיעדוף (מדוע עלינו להציל שמורה אחת על חשבון השנייה) ובמשימה על

התלמידים יהיה להדגיש את מעלותיה של השמורה עליה הם עובדים על מנת “לשכנע”

תלמידים אחרים להצביע לשמורה שלהם.

כדאי לסיים את תהליך החקר באירוע דיבייט רחב בו כל קבוצה תקבל זמן לנאום מוגבל על

מנת “לשכנע” את הנוכחים להציל את השמורה שלהם.

בהצלחה!

צוות חינוך TiME

icon

מערך שיעור TIME מספר 1 – מינים אנדמיים

1.

מין ביולוגי- קבוצה של פרטים היכולים באופן מעשי או תיאורטי להתרבות ביניהם

ולהעמיד צאצאים פוריים.

2.

מין אנדמי- מין המתקיים באזור תפוצה קטן ומצומצם כלומר מוגבל בתפוצתו לאזור

גיאוגרפי קטן ומוגדר.

3.

מגוון מינים – מספר המינים השונים בשטח (המושג של מגוון מינים כולל עושר

וכמות יחסית של מיני).

4.

הוט ספוט ביולוגי – אזור בו יש עושר גדול של מינים והוא נמצא בסכנה.

 מערך שיעור TIME מספר 2 – מסדרונות אקולוגיים ואבני קפיצה

מטרת השיעור- המשך לימוד מושגים אקולוגיים נבחרים.

מושגים:

מסדרון אקולוגי- הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים טבעיים

במוקדים שונים – ובהם גם שטחים בעלי מעמד מוגן.

אבני קפיצה- מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי בתוך

שטח שאינו טבעי. מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני עוגנים. בעלי

חיים וצמחים יכולים לנוע “בדילוגים” בין הכתמים וכך לעבור בין שני עוגנים .

מהלך השיעור:

פתיחה וגוף השיעור: (25 דקות)

השיעור נפתח בחזרה על המושגים משיעור קודם (2-3 דקות)

משחק שיסביר את המושגים “מסדרון אקולוגי” ו”אבני קפיצה”

ציוד- אין

icon

מערך שיעור TIME מספר 2 – מסדרונות אקולוגיים ואבני קפיצה:

מטרת השיעור- המשך לימוד מושגים אקולוגיים נבחרים.

מושגים:

מסדרון אקולוגי- הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים טבעיים

במוקדים שונים – ובהם גם שטחים בעלי מעמד מוגן.

אבני קפיצה- מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי בתוך

שטח שאינו טבעי. מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני עוגנים. בעלי

חיים וצמחים יכולים לנוע “בדילוגים” בין הכתמים וכך לעבור בין שני עוגנים.

מהלך השיעור:

פתיחה וגוף השיעור: (25 דקות)

השיעור נפתח בחזרה על המושגים משיעור קודם (2-3 דקות)

משחק שיסביר את המושגים “מסדרון אקולוגי” ו”אבני קפיצה”

icon

מערך שיעור TIME מספר 3 – התאמה לבית גידול

מטרת השיעור- המשך הכרת מושגים באקולוגיה

מושגים:

התאמת מין לבית הגידול

גומחה (נישה) אקולוגית – התנאים שמאפשרים למין את קיומו בהתחשב בגורמים

ביוטים וא-ביוטים

מין מפתח – מין שיש לו השפעה גדולה, לא פרופורציונלית ביחס לכמותו על הסביבה

הטבעית.

מהלך השיעור:

פתיחה וגוף השיעור:(70-60 דקות)

נפתח את השיעור במשחק שיסביר את המושג התאמה לבית הגידול ואת ההתמיינות

הביולוגית, במשחק “נצוד” חטיפים בעזרת מזלגות, סכינים וכפיות.

ציוד- נבקש מכל תלמיד להביא מהבית סכין (למריחה- לא חד!), מזלג וכפית רב פעמיים.

1.

כל שלושה תלמידים יקבלו חטיף שונה בכל פעם (עדיף להשתמש בביסלי,

בייגלה עגול ומרשמלו). ויצטרכו “לצוד” את החטיף בזמן קצוב (חצי דקה) בעזרת

כלים אחרים (אחד ישתמש בסכין, השני במזלג והשלישי בכפית). שמים 20

חתיכות מכל חטיף בצלחת מול התלמידים.

2.

כל תלמיד יכתוב כמה הצליח “לצוד” מכל חטיף.

לאחר המשחק נסכם את כלל התוצאות על הלוח תוך שימת דגש על הכלים השונים (נסכם

יחדיו כל חטיף תוך שימוש בכלי סכין וכו’).

נפתח דיון בשאלה “למה לדעתכם היה שוני בכמות “הציד” בחטיפים השונים באותו הכלי?

נמשיך את הדיון וננסה לכוונו לסיפור הפרושים של דארווין והתאמות לבית גידול.

לדוגמא: https://www.youtube.com/watch?v=6S_Shu4ykck

 

icon

מערך שיעור TiME מספר 4 – מין פגיע, סכנת הכחדה וסכנת הכחדה חמורה

חזרה על המושגים:

מין ביולוגי- קבוצה של פרטים היכולים באופן מעשי או תיאורטי להתרבות ביניהם

ולהעמיד צאצאים פוריים.

מין אנדמי- מין המתקיים באזור תפוצה קטן ומצומצם כלומר מוגבל בתפוצתו לאזור

גיאוגרפי קטן ומוגדר.

מגוון מינים – מספר המינים השונים בשטח (המושג של מגוון מינים כולל עושר

וכמות יחסית של מינים) .

הוטספוט ביולוגי – אזור בו יש עושר גדול של מינים והוא נמצא בסכנה.

מסדרון אקולוגי- הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים

טבעיים במוקדים שונים – ובהם גם שטחים בעלי מעמד מוגן.

אבני קפיצה- מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי

בתוך שטח שאינו טבעי. מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני

עוגנים. בעלי חיים וצמחים יכולים לנוע “בדילוגים” בין הכתמים וכך לעבור בין שני

עוגנים.

התאמת מין לבית הגידול

מין מפתח – מין שיש לו השפעה גדולה, לא פרופורציונלית ביחס לכמותו על הסביבה

הטבעית. זהו מין שהוצאתו מהמערכת תגרום להעלמות של מינים רבים אחרים

אורנג אוטנג בחדר

icon

מערך שיעור TiME מספר 5-7 – משימת חקר

פתיחת שיעור – הצגה חוזרת של האתר של טיים + מעבר על פרטי האתר.

מעבר חוזר על משימת החקר (נספח מספר 1)

חלוקה ל-״קבוצות חקר״ בזוגות או שלשות על פי שלושת השטחים של טיים שמוצגים באתר.

התחלת עבודת החקר בעבודה עצמית של התלמידים

icon

מערך שיעור TiME מספר 8 – מעורבות

חלק זה של התוכנית הוא רשות אבל מאוד מומלץ על מנת למצות את היכולות של טיים

להניע את התלמידים למעורבות, לעורר בהם העצמה עצמית של מסוגלות, ולבנות ולחזק

ערכים של דמוקרטיה ושיוויון.

הצבעה כיתתית: לאחר שהתלמידים הציגו את הטיעונים בפני הכיתה (סעיף 18 במשימת

חקר) תערך הצבעה כיתתית לשטח הנבחר. חלק זה ניתן לעשות גם ביום שיא מול ההורים

בו התלמידים יציגו בפני ההורים את התוצרים שלהם וההורים והילדים יצביעו בכיתה ו/או

ישירות באתר של טיים (ראי/ה הסבר בסעיף הבא).

הצבעה אישית: הצבעה באתר מתאפשרת לאחר תרומה של דולר (100% מכספי התרומות

מיועדות לרכישה והצלת השטחים המוצגים באתר). ניתן לאסוף את הדולר עבור כל תלמיד

בצורה מרוכזת דרך פעילות כיתתית כמו איסוף בקבוקים, יריד יד שנייה ומזון וכו׳ ולאפשר

לכל התלמידים להצביע לאחר שהכסף נתרם באתר באמצעות כרטיס אשראי (נספח 3). אם

אין לבית ספר כרטיס אשראי ניתן להיעזר בועד הורים בתיאום מראש.

כדאי לעקוב אחר ההצבעה בזמן אמת באתר של טיים ולראות כיצד ההצבעה של התלמידים

החוברת הוכנה בהתנדבות על ידי צוות החינוך של טיים ליצירת קשר: [email protected]